محتوای صفحه داخلی

بخش میکروبشناسی دانشکده پزشکی از سال 1364شروع به کار کرد و فضای فیزیکی آن در بدو تاسیس حدود 48 متر مربع با2 اتاق و یک آزمایشگاه بود.از سال 1386 بخش میکروب شناسی به گروه میکروب شناسی و بخش ایمنی شناسی ارتقا پیدا کرد . هم اکنون، تعداد اعضائ گروه شامل : 1- اعضائ هیات علمی : گروه میکروب شناسی( 5 نفر که شامل یک دانشیار و 2 استادیار و 2مربی ) و گروه ایمنی شناسی (2 نفر که شامل 2 استادیار) 2- اعضاء غیر هیئت علمی: گروه میکروب شناسی ( 3 کارشناس و 1 کاردان و یک تکنسین) و گروه ایمنی شناسی(1 کارشناس) ارتقا یافته و فضای فیزیکی بخش به 5 اتاق(1 اتاق برای تحصیلات تکمیلی) و 3 آزمایشگاه که شامل: آزمایشگاه میکروب شناسی ، آزمایشگاه میکروب شناسی مولکولی (در سال 1388 آزمایشگاه میکروب شناسی مولکولی تاسیس و به بخش میکروب شناسی اضافه گردید) و آزمایشگاه ایمنی شناسی افزایش یافته و با تاسیس دوره کارشناسی ارشد برای اولین بار تحول پژوهشی علمی انجام گرفته و امکانات تخصصی افزایش یافته است.و همچنین دارای کتابخانه ای است که شامل کتابهای الکترونیک و کتابهای مرجع می باشد.از سال 1388 دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبشناسی طی سه دوره پذیرش ، به تعداد 17 نفر تا سال 1390 مشغول به تحصیل شده اند.