در دانشکده پزشکی؛ اولین نشست هیأت اجرایی جذب برگزار شد

اولین نشست هیأت اجرایی جذب دانشکده در 17 تیر 1399 در سالن ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این نشست مدارک و مستندات 7 نفر از متقاضیان شانزدهمین فراخوان جذب در دو گروه پزشکی اجتماعی و انگل شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و امتیازات مکتسبه به همراه دیگر مدارک جهت تصمیم گیری نهایی به هیات اجرایی جذب دانشگاه ارسال گردید.

در این نشست دکتر سید امیر فرزام، رئیس دانشکده پزشکی، دکتر امیر محمد کاظمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دکتر احسان عالی، معاون آموزشی علوم پایه، دکتر مهناز عباسی، معاون پژوهشی دانشکده پزشکی، دکتر بابک رحمانی، مسئول امور هیأت علمی دانشکده پزشکی، دکتر آمنه باریکانی، مدیر گروه پزشکی اجتماعی و دکتر مهرزاد صحنه سرایی ، رئیس بخش انگل شناسی حضور داشتند.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر