جلسه شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه

 جلسه شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه روز دو شنبه مورخ 09/04/99 با حضور آقایان دکتر فرزام رئیس دانشکده،  پورشریفی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دکتر عالی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده و همچنین مدیران گروه /بخش های علوم پایه در سالن ابن سینای دانشکده برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر فرزام از زحمات دکتر میرهاشمی با اهدای لوح تقدیر، تشکر نمودند و انتصاب دکتر عالی را به سمت معاونت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی علوم پایه تبریک گفتند .در ادامه وضعیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی)  (PhDمورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شد. همچنین دفاع از پروپوزال دانشجویان رشته پزشکی مولکولی و باکتری شناسی  مقطع  PhD با حضور اساتید راهنمای آنها انجام شد.