پزشکی مولکولی
 
رشته پزشکی مولکولی از سال 1388در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دایر شد و با پذیرش دو دانشجو کار خود را شروع کرد . با توجه به پیشرفتهای نوین و مولکولی در زمینه پیشگیری و تشخیص بیماریها ضرورت ایجاد و تاسیس این رشته احساس می شد. هدف از ایجاد این رشته تربیت نیروی ماهر و آشنا با دیدگاه مولکولی به بیماریها می باشد. دانشجویان این رشته با روند مولکولی دخیل در پروسه های سلولی و شکست در آنها که به بیماری ایجاد می شود، آشنا می شوند که خود می تواند زمینه ساز طراحی و ساخت داروهای جدید و استراتژی های دارویی نوین در بیماریهای ژنتیکی بخصوص سرطانها، بیماریهای عفونی، خودایمنی و.... شود. همچنین از دیگر اهداف این رشته آشنایی دانشجویان با انواع تکنیک های مولکولی جهت شناسایی عوامل بیماریزا و بیماریها می باشد که خود می تواند بخشی از نیاز کاری آتی دانشجویان را در آزمایشگاههای تشخیصی تامین کند. دانشجویان می توانند از رشته های مختلف مورد تایید وزارت بهداشت پس از قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه وارد این رشته شوند.