تحصیلات تکمیلی بالینی
در عصر حاضر توسعه کمی و کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی بدون تردید از تاثیر گذارترین عوامل در توسعه علمی و پژوهشی کشور است و راهبرد توسعه این دوره ها طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه به طور جدی دنبال شده است و در برنامه چهارم توسعه نیز این گسترش تداوم داشته و بر اساس خط مشی تعیین شده قرار است تا 30% ظر فیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی به مقاطع تحصیلات تکمیلی اختصاص یابد. در فرایند راهبردی موجود می توان به این مهم اشاره داشت که دوره های یاد شده کانون تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی ترین سطح خود بوده و در واقع بیشترین جذب و به کارگیری علم و فن آوری از جوامع پیشرفته تر از طریق این مقاطع امکان پذیر است که به روز نمودن علوم مختلف در دانشگاهها و همچنین جذب چهره های مستعد در زمینه های مختلف علمی را به دنبال داشته و در نهایت امر با ارتقاء سطح دانشگاههای کشور از یک محیط مصرف کننده علم به محیط مولد آن بدل می شود. کوتاه سخن اینکه امر پژوهش و نوآوری در دانشگاهها با تکوین و راه اندازی رشته های جدید در تحصیلات تکمیلی نهادینه شده و ابعاد آن رو به گسترش است. تحصیلات تکمیلی علوم پایه پزشکی به عنوان زیربنای علوم مختلف پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و گسترش آن در گرایشهای مختلف چشم انداز علمی وسیعی را پیش رو دارد که این امر به نوبه خود می تواند منجر به برداشتن گامهای بلندتری جهت نیل به پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه علوم مختلف پزشکی در دانشگاهها گردد. در پایان امید است با شرایط به وجود آمده در زمینه گسترش کمی و کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها در قالب چشم انداز 20 ساله کشور با هماهنگی و پیشگیری از موازی کاری و هرز رفتن توانمندی ها،نظاره گر افقی روشن در زمینه ارتقاء علمی،پژوهشی و فرهنگی در ایران اسلامی باشیم.