کارشناس امور هیات علمی
نام و نام
خانوادگی
 
سمت
 
  
رشته و مدرک تحصیلی
 
 
شماره داخلی
 
  
پست الکترونیک
 
  
شرح وظایف
 
 زهرا کاکاوند
کارشناس امور هیات علمی
دیپلم 2332 qmse@qums.ac.ir