بخش میکروبشناسی دانشکده پزشکی از سال 1364شروع به کار کرد و فضای فیزیکی آن  در بدو تاسیس حدود 48 متر مربعبا2 اتاق و یک آزمایشگاه بود.از سال 1386 بخش میکروب شناسی به گروه میکروب شناسی و بخش ایمنی شناسی ارتقا پیدا کرد . هم اکنون، تعداد اعضائ گروه شامل : 1- اعضائ  هیات علمی : گروه میکروب شناسی( 5 نفر که شاملیک دانشیار و 2 استادیار و 2مربی ) و گروه ایمنی شناسی (2 نفر که شامل 2 استادیار) 2- اعضاء غیر هیئت علمی: گروه میکروب شناسی ( 3 کارشناس و 1 کاردان و یک تکنسین)و گروه ایمنی شناسی(1 کارشناس)  ارتقا یافته و فضای فیزیکیبخش به 5 اتاق(1 اتاق برای تحصیلات تکمیلی) و 3 آزمایشگاهکه شامل: آزمایشگاه میکروب شناسی ، آزمایشگاه میکروب شناسی مولکولی  (در سال 1388 آزمایشگاه میکروب شناسی مولکولی تاسیس و به بخش میکروب شناسی اضافه گردید) و آزمایشگاهایمنی شناسیافزایش یافته و با تاسیس دوره کارشناسی ارشد برایاولین بار تحول پژوهشی علمی انجام گرفته و امکانات تخصصی افزایش یافته است.و همچنین دارای کتابخانه ای است که شامل کتابهای الکترونیک و کتابهای مرجع میباشد.از سال 1388 دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبشناسی طی سه دوره پذیرش ، به تعداد 17 نفر تا سال 1390 مشغول به تحصیل شده اند.