ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
پست الکترونیک
Curriculum
vitae
1
معصومه اصلانی مهر
استادیار
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
ترکیه
2
عباس آزادمهر
استادیار
دکترای تخصصی
ایمنی شناسی
تربیت مدرس
3
امیرپیمانی 
دانشیار
دکترای تخصصی
باکتری شناسی
تبریز
4
میر اسماعیل موسوی
مربی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
ایران
5
فاطمه فتوحی قزوینی
مربی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
تهران
6 بهاره عبد نیک فرجام استادیار دکترای تخصصی ایمنی شناسی تهران