نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مدرک تحصیلی 

وضعیت استخدام

شماره تماس

پست الکترونیک

شرح وظایف

اکرم عظیمیمیکروبیولوژی


لیسانس

رسمی

3336005
348
فاطمه عطاران رضایی میکروبیولوژی
لیسانس
پیمانی 3336005
348
محترم آدینه آزمایشگاهی
لیسانس
رسمی 3336005
348
Mohtaram.adineh50@gmail.com 
فروغ اعظم طاهر خانی علوم آزمایشگاهی کاردان رسمی 3336005
348
سلیمان منصور غنایی علوم آزمایشگاهی دیپلم رسمی 3336005
348