جلسات گروه میکروبشناسی به صورت هفتگی در روزهای سه شنبه در دفتر جناب آقای دکتر ناصر پور رییس گروه میکروبشناسی برگزار می گردد.