برنامه اموزشی کلاسها

 طرح درس نظری پرستاری

طرح درس عملی پرستاری

طرح درس نظری هوشبری

طرح درس عملی رشته هوشبری

طرح درس عملی مامایی

آیین نامه آموزشی انتخاب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی