آدرس : : قزوین خیابان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین –ساختمان علوم پایه –طبقه سوم –گروه میکروبشناسی-

3336001-0281 الی 3336005 داخلی 418(ریاست بخش)

        
                                            
  داخلی 348 (مسئول ازمایشگاه)