-بازدید هیات برد میکروب شناسی از گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 11/8/92
-ارتقا جناب اقای دکتر ناصر پور به مقام استادی

-انتصاب دکتر پیمانی به معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

-انتخاب دکتر اصلانی مهر به عنوان عضو کمیته علمی سراسری باکتری شناسی

-پذیرفته شدن مقالات اعضا گروه (دکتر اصلانی مهر –دکتر پیمانی-آقای موسوی) در چهاردهمین کنگره علمی میکروب شناسی