ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
محل اخذ مدرک
وضعیت استخدام
پست الکترونیک
Curriculum
vitae
1
تقی
ناصر پور
دانشیار
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
اصفهان
رسمی
 
2
معصومه اصلانی مهر
استادیار
دکترای تخصصی
میکروب شناسی
ترکیه
آزمایشی
3
عباس آزادمهر
استادیار
دکترای تخصصی
ایمنی شناسی
تربیت مدرس
طرحی
4
امیرپیمانی 
استادیار
دکترای تخصصی
باکتری شناسی
تبریز
طرحی
5
میر اسماعیل موسوی
مربی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
ایران
رسمی
6
فاطمه فتوحی قزوینی
مربی
فوق لیسانس
میکروب شناسی
تهران
آزمایشی
7 بهاره عبد نیک فرجام استادیار دکترای تخصصی ایمنی شناسی تهران bnikfarjam@qums.ac.ir