-بررسی مکانیسم های ملکولی ایجاد مقاومت در باکتری ها

-بررسی عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی در بخش های خاص و استخراج الگوی مقاومتی و پروفیل باکتریای آنها.
-بررسی عفونت های بیمارستانی ناشی از ویروس ها در بیمارستان های قزوین
-تعیین تیپ های ملکولی عوامل عفونت های بیمارستان (  Typing)
-بررسی هپاتیت های ویروسی در گروه های بیماران خاص همودیالیزی ، هموفیلی و تالاسمی
-بررسی هپاتیت های ویروسی وHIV در معتادین تزریقی
-بررسی هپاتیت های ویروسی و HIV در زندانیان
-بررسی هپاتیت ویروسی و HIV در زنان و کودکان خیابانی
-بررسی روش های مختلف تشخیص آزمایشگاهی سل و مقایسه آنها با یکدیگر
-بررسی عفونت های ویروسی منتقله از مادر به جنین
-بررسی عفونت های ویروسی در اهدا کنند گان خون
-ارتباط عفونت های ویروسی با  MS، آلزایمر، اسکیزوفرنی و آرترواسکلروزیس
-مقایسه روش های مختلف ضد عفونی در کاهش بار میکروبی ابزارهای مصرفی و غیر مصرفی پزشکی و دندانپزشکی