• بررسی عوامل میکروبی زمینه ساز سرطان رحم در بلوک های پاتولوژی بیماران مبتلا به سرطان رحم با روش Real time PCR

• تعیین میزان شیوع و ژنوتیپ های هلیکو باکتر پیلوری در بلوکهای بیوپسی بیماران مبتلا به سرطان گوارشی با روش scorpion Real time PCR

• تجزیه بیولوژیک (بیو توکسیفیکاسیون ) افت کش کشاورزی دیازینون از خاک توسط سودوموناس پلکوگلوسیدا

• راه اندازی Real time pcr در تشخیص نا خالصی های DNAژنومی Ecoliدر محصو لات نوترکیب

• تشخیص هم زمان لپتوسپبرای بیماریزا و ساپروفیت در نمونه های سرم جمع اوری شده از بیماران مبتلا به لپتوسپیروزیس حاد انسانی به روش Multiplex Real Time PCR

• بررسی حساسیت و ویژگی REAL TIME PCRبا استفاده ار ژن های 16SrRNA,YIDCبرای تشخیص مایکو پلاسما هومنیس در نمونه اندو سرویکس زنان مراجعه کننده به بیمارستان کوثر و کلینیک های خصوصی قزوین

• بررسی ژن OPRD,AMPCدر ایزوله های مقاوم به کارباپنم سودو موناس ائروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی در بیمارستانهای شهر های قزوین وتهران

• فراوانی ژن های ERMA.B,C.Tدر انتروکوک های مقاوم به اریترو مایسین جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای دانشگاهی شهر های قزوین وتهران

• تعیین تیپ سویه های استافیلوکوکوس اورئوس به روش PCR-RFLP و فراوانی ژن های مولد سندرم شوک سمی مقاومت به متی سیلین در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی قزوین

• فراوانی ژن های SHV TEM-GTX-Mو مقاومت فنوتیپی به کار باپنم ها در سویه های بالینی اشرشیا کلی مولد بتا لاکتامازهای با طیف گسترده (ESBLS) در بیماران بستری مراقبت های ویژه ی بیمارستانهای دانشگاهی قزوین .کرج و تهران

• بررسی فنوتیپی و مولکولی متالو بتا لاکتاماز ها و کلاسهای اینتگرونی 1و2و3 در سودو موناس ائروژینوزا ی جدا شده از بیمارستانهای شهر قزوین و تهران

• بررسی مولکولی افزایش بیان ژن های پمپ افلاکس و شیوع بتا لاکتامازهای وسیع الطیف در ودوموناس ائروژینوزا جدا شده از بیمارستانهای شهر های قزوین وتهران

• فراوانی بتا لاکتاماز های تیپ ESBLS ,AMPC, و شاخص های مقاومت QNR در گونه های انترو باکتر جمع اوری شده از بیمارستانهای شهر قزوین

• فراوانی سویه های استافیلوکوکوس مقاوم به امینو کلیکوزید جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی قزوین و تهران به دو روش فنوتیپی و ژنوتیپی

• بررسی ملکولی فاکتور های کد کننده مقاومت به اریترو مایسین در کوکوس های گرم مثبت و نقش ان در مقاومت القایی به کلیندامایسین در نمونه های جمع اوری شده از بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین

• فراوانی مقاومت به ماکرولید ها با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی قزوین و تهران