آدرس : : قزوین خیابان شهید باهنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین –ساختمان علوم پایه –طبقه همکف -راهرو سمت چپ

مدیر گروه-دکتر فرزاد رجایی 5-33336001داخلی 3135

خانم هاجر صادقی –کارشناس بخش 33336001داخلی 3138

 خانم فهیمه حاجی اقایی-کارشناس بخش 33336001 داخلی 3136