اطلاعات عمومی

آناتومی اصلی ترین گروه علوم پایه و اساس پایه ی پزشکی می باشد

گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی قزوین  از سال 1373 به عنوان گروه مستقل آموزشی شروع به کار کرد. این گروه تا سال 1390 فقط شامل آناتومی ماکروسکوپیک بوده ولی از آن سال به بعد آموزش آناتومی میکروسکوپی و جنین شناسی نیز که تا آن زمان توسط گروه پاتولوژی انجام می شده به وظایف این گروه اضافه شده و در حال حاضر آموزش و پژوهش در هر سه شاخه آناتومی (آناتومی ماکروسکوپیک، بافت شناسی و جنین شناسی) را عهده دار می باشد. همچنین این گروه از سال 1381 شروع به جذب دانشجویان ارشد علوم تشریح نموده و تا کنون بیش از 45 دانشجوی علوم تشریح تربیت کرده است. مدیران گروه علوم تشریح از ابتدا به ترتیب آقای دکتر غلامرضا حسن زاده، آقای دکتر محمد جاودان، آقای دکتر محمود خرمشاهی و آقای دکتر فرزاد رجائی ،آقای دکتر شمس، آقای دکتر محمودی بودند و در حال حاضر مدیریت گروه علوم تشریح ر ا آقای دکتر فرزاد رجائی به عهده دارند.