اعضای هیات علمی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
عنوان مدرک
رشته تحصیلی
پست الکترونیک
محل اخذ مدرک
Curriculum
vitae
1
فرزاد رجایی
استاد
دکترای تخصصی
بیولوژی تولید مثل
farzadraj@yahoo.co.uk
ایران
http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
2
مریم سلیمان نژاد
استادیار
دکترای تخصصی
علوم اعصاب
m.soleymannezhad@qums.ac.ir
دانشگاه ایران
http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
3 شهرام دارابی
دانشیار
دکترای تخصصی
علوم تشریح
shahram2005d@yahoo.com تربیت مدرس http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
4 فریبا ظفری
استادیار
دکترای تخصصی
علوم تشریح
fariba.zafari@yahoo.com ایران http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
5 فاطمه صباغ زیارانی استادیار دکترای تخصصی علوم تشریح f.sabbagh@qums.ac.ir علوم پزشکی تهران http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
6 سید امیر حسینی استادیار دکترای تخصصی علوم تشریح Amirhosseini1358@gmail.com علوم پزشکی ایران http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52