کارشناسان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مدرک تحصیلی 

وضعیت استخدام

شماره تماس

پست الکترونیک

شرح وظایف

فهیمه حاجی آقاییزیست شناسی


کارشناسی

قراردای

33336001-3136
هاجر صادقی علوم آزمایشگاهی
 کارشناسی

رسمی

33336001-3138 Hajar.sadeghi_61@yahoo.com