جلسات شورای گروه
جلسات گروه با اعضای هیأت علمی هریک الی دو ماه یکبار تشکیل می گردد.