کاربر گرامی اگر با ارسال فرم صفحه بروز شد مجدد اطلاعات را پرکنید و یا از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید:


مشخصات پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
دایره شمول پیشنهاد
شرح وضعیت موجود
شرح پیشنهاد
مزایای پیشنهاد
امکانات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد
میزان صرفه جویی(ریالی ، اداری ، انسانی)
مشخصات پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی
سمت
مقطع
حوزه خدمت
تلفن محل کار
پست الکترونیک
تاریخ ثبت پیشنهاد
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی