کاربرگرامي  جهت تکميل فرم از مرورگر Mozilla FireFox و يا Google Chrome استفاده نمائيد و در صورت استفاده از Internet Explorer اگر با تکميل فرم، صفحه مجدد بارگزاري شد،ابتدا يکبار ديگر اطلاعات را پرکنيد تا پيغام ثبت اطلاعات را مشاهده نمائيد.

مشخصات پیشنهاد
عنوان پیشنهاد
دایره شمول پیشنهاد
شرح وضعیت موجود
شرح پیشنهاد
مزایای پیشنهاد
امکانات مورد نیاز برای اجرای پیشنهاد
میزان صرفه جویی(ریالی ، اداری ، انسانی)
مشخصات پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی
سمت
مقطع
حوزه خدمت
تلفن محل کار
پست الکترونیک
تاریخ ثبت پیشنهاد
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی