برنامه درسی دانشجویان رشته  انگل شناسی
برنامه درسی دانشجویان رشته
بیوشیمی
برنامه درسی دانشجویان رشته میکروب شناسی  
 
برنامه
 درسی دانشجویان رشته  علوم تشریح