کمیته تحقیقات دانشجویی

  
کنگره دیابت   

تاریخ برگزاری : 95/7/15

محورهای  ویژه: پیشگیری  تغذیه           بارداری درمان  

مهلت ارسال مقالات : 95/7/10

راهنمای ارسال خلاصه مقالات

 دریافت پوستر

http://fsrcd.qums.ac.ir/fa/default.aspx