نام و نام خانوادگی : خانم پروین یخچالیها 

 محل تحصیل   دانشگاه  شیراز:
 
    
  رشته تحصیلی: بیولوژی
 
 پست الکترونیک : Qmsr@qums.ac.ir   
 
 
 شماره تماس33336001-3104   :

شرح وظایف