مدیر پژوهش دانشکده
 نام و نام خانوادگی : خانم پروین یخچالیها 
 محل تحصیل   دانشگاه  شیراز: 
 
 رشته تحصیلی: بیولوژی
 پست الکترونیک : Qmsr@qums.ac.ir    
 شماره تماس3336001-3104   :
شرح وظایف