فهرست کامل اعضا

ردیف

نام خانوادگی و نام

گروه آموزشی

محل خدمت

عنوان مدرک

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

Curriculum

vitae

1

آذر آسا میترا

بیهوشی

بوعلی

فوق تخصص 

فلوشیپ بیهوشی 

استادیار

  mazarasa@qums.ac.ir 

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

2

آراد بنفشه

کودکان

قدس

فوق تخصص

کلیه کودکان

استادیار

b.arad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

3

ابتهاج مهدی

بیهوشی

شهیدرجایی

متخصص

بیهوشی

استادیار

mebtehaj@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

4

ابراهیمی احمد

جراحی

شهیدرجایی

متخصص

 جراحی پلاستیک

استادیار

ah.ebrahimi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

5

اسماعیلی محمد حسین

فیزیولوژی

علوم پایه

دکترای تخصصی

فیزیولوژی

دانشیار

mesmaili@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

6

اصلانی مهر معصومه

میکروب شناسی و ایمنی شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

دانشیار

maslanimehr@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

7

امین مرعشی سید محمود

میکروب شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

استادیار

m.marashi@qums.ac.ir 

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

8

اویسی سونیا

کودکان

متخصص

بهداشت و کودک

دانشیار

soveysi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

9

ایازی پرویز

کودکان

قدس

فوق تخصص

عفونی کودکان

استاد

payazi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

10

باستانی علی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش و کبد

استادیار

a.bastani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

11

باریکانی آمنه

پزشکی اجتماعی

علوم پایه

دکترای تخصصی 

پزشکی اجتماعی

دانشیار

abarikani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

12

باقریان ریتا

کودکان

قدس

فوق تخصص

گوارش و کبد

استادیار

r.bagherian@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

13

بخشایی داود

معارف اسلامی

دانشکده پزشکی

مربی

تاریخ  و تمدن اسلامی

مربی

d.bakhshaei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

14 بروجلی کامبیز بیهوشی ولایت متخصص بیهوشی استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

15

بقایی محمد

جراحی

رجایی

فوق تخصص

جراحی پلاستیک

استادیار

m.baghaei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

16

بلوری حسین

کودکان

قدس

فوق تخصص

کلیه کودکان

استادیار

h.bjirandeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

17

بهرامخانی محمود

روانپزشکی

22 بهمن

دکترای تخصصی

روانشناسی بالینی

استادیار

m.bahramkhani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

18

بیژنی  بهزاد

عفونی

بوعلی

متخصص

بیماریهای عفونی

دانشیار

bbizhani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

19

پارسا حسین

جراحی

ولایت

متخصص

جراحی عروق

دانشیار

hparsa@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

20

پاک فطرت فرزین

جراحی

شهید رجایی

فوق تخصص

جراحی پلاستیک

استادیار

f.pakfetrat@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

21

پاکدل پریسا

روانپزشکی

22 بهمن

فوق تخصص

روانپزشکی

استادیار

p.pakdel@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

22

پاک نیت حمیده

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

استادیار

hpakniat@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

23 پای بست سپیده اعصاب بوعلی متخصص اعصاب استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
24 پورفرخ مجید بیهوشی ولایت متخصص بیهوشی استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

25

پیرزاده زهرا

کودکان

قدس

فوق تخصص

اعصاب اطفال

استادیار

zpirzadeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

26

پیری حسین

بیوشیمی

علوم پایه

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دانشیار

hpiri@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

27

پیمانی امیر

میکروب شناسی و ایمنی شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

 باکتری شناسی

دانشیار

apeymani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

28

جاودانی حسین

روانپزشکی

بوعلی

متخصص

روانپزشکی

استادیار

h.javedani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

29 جلال پور  آزاده داخلی ولایت فوق تخصص غدد استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

30

جلیل القدر شبنم

کودکان

قدس

متخصص

کودکان

استاد

shjalilolghadr@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

31

جوادی امیر

پزشکی اجتماعی

علوم پایه

فوق لیسانس

آمار حیاتی

مربی

ajavadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

32

جوادی حمید رضا

قلب و عروق

بوعلی

متخصص

قلب و عروق

دانشیار

hrjavadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

33

چراغی مهدی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

استادیار

 

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

34

چرخچیان ملیحه

داخلی

ولایت

فوق تخصص

کلیه

استادیار

m.charkhchian@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

35

چگینی ونوس 

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

استادیار

v.chegini@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

36 چگینی ویکتوریا کودکان قدس متخصص کودکان استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

37

چنگیزی علی

قلب

بوعلی

فوق تخصص

جراحی قلب  و عروق

استادیار

achangizi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

38

حاج آقا محمدی علی اکبر

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش و کبد

دانشیار

ahmohammadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

39 حاجی سید جوادی احسان

داخلی

ولایت

متخصص

رادیولوژی

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

40

حاج سیدجوادی عزت السادات

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

دانشیار

ehajiseyedjavadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

41

حاجی علیلو الهام 

انگل شناسی و قارچ شناسی

علوم پایه 

دکترای تخصصی

انگل شناسی

استادیار

e.hajialilo@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

42

حاجیان سپیده

داخلی

ولایت

فوق تخصص

کلیه

استادیار

s.hajian@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

43

حاج سید ابوترابی شکوه السادات

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

فلوشیپ زنان و زایمان

استادیار

shabotorabi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

44

حاج سید جوادی علیرضا

روان پزشکی

22بهمن

متخصص

روان پزشکی

استادیار

ahsjavadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

45

حاجی کریمی مجید

قلب

بوعلی

متخصص

فلوشیپ قلب و عروق

استادیار

m.hajikarimi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

46

حسنی برزی سیدمحسن

جراحی

شهیدرجایی

متخصص

جراحی مغز واعصاب

استادیار

smbarzi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

47

حبیبی مرتضی

کودکان

کوثر

فوق تخصص

نوزادان

استادیار

mhabibi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

48

حیدریان پیمان

انگل شناسی و قارچ شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

انگل شناسی

استادیار

p.heydarian@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

49

حق دوست  یزدی هاشم

فیزیولوژی

علوم پایه

دکترای تخصصی

فیزیولوژی

دانشیار

hhaghdoost@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

50

خضری مرضیه بیگم

بیهوشی

کوثر

متخصص

بیهوشی

دانشیار

Mkhezri@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

51

داداش علیها معصومه

زنان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

52

دارابی شهرام

علوم تشریح

علوم پایه

دکترای تخصصی

تشریح

دانشیار

shdarabi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

53

دایی محمد مهدی

قلب و عروق

بوعلی

متخصص

فلوشیپ قلب و عروق

استادیار

m.daei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

54

دباغی قلعه طلعت

زنان و زایمان

کوثر

فوق تخصص

فلوشیپ زنان و زایمان

دانشیار

tdabaghi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

55

دیدبان عبداله

کودکان

قدس

فوق تخصص

غدد کودکان

استادیار

a.didban@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

56

راد ندا

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش

استادیار

N.rad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

57

رجایی فرزاد

علوم تشریح

علوم پایه

دکترای تخصصی

فلوشیپ بیولوژی تولیدمثل

استاد

farzadrajae@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

58 رجبی مریم بیهوشی ولایت متخصص بیهوشی استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
59 رحمانی بابک پزشکی مولکولی علوم پایه دکترای تخصصی پزشکی مولکولی استادیار
http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

60

رضایی مهدخت

قلب

بوعلی

متخصص

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

استادیار

ma.rezaei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

61

زارعی رضا

جراحی

رجایی

متخصص

ارتوپدی

استادیار

r.zarei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

62

زاهدیان فائزه 

روانپزشکی

22 بهمن

متخصص

روانپزشکی

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

63

زحل محمد علی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

ریه

دانشیار

mzohal@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

64

زرگر علی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش و کبد

استادیار

azargar@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

65

زرین نسیم

بیهوشی

کوثر

متخصص

بیهوشی

استادیار

n.zarin@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

66

ساریچلو محمد ابراهیم

روانشناسی

22 بهمن

فوق لیسانس

روانشناسی بالینی

مربی

mesarichloo@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

67

سخنور  همایون

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش و کبد

استادیار

h.sokhanvar@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

68

سرایی مهرزاد

انگل شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

انگل شناسی

دانشیار

msarai@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

69

سرچمی رامین

معاونت آموزشی

EDC

دکترای تخصصی

مدیریت آموزش عالی

استادیار

rsarchami@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

70

سلیمان نژاد مریم

روانپزشکی

علوم پایه

دکترای تخصصی

علوم اعصاب

استادیار

m.soleimannejad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

71 سماوات بیژن چشم ولایت متخصص چشم استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

72

سمیعی راد فاطمه

پاتولوژی

کوثر

متخصص

پاتولوژی

دانشیار

fsamieerad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

73

سهمانی مهدی

بیوشیمی

علوم پایه

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دانشیار

m.sahmani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

74

شیخ داوودی نگار داخلی ولایت فوق تخصص نفرولوژی  استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

75

صالحی سهراب

جراحی

ولایت

فلوشیپ اروانکولوژی

ارولوژی

استادیار

s.salehi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

76

صباغ زیارانی فاطمه

علوم تشریح

علوم پایه

دکترای تخصصی

علوم تشریح

استادیار

f.sabbagh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

77

صدیقی ماهیار

بیهوشی

بوعلی

متخصص

بیهوشی

استادیار

m.seddighi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

78

صفاری زاده محسن

جراحی

شهیدرجایی

متخصص

ارتوپدی

استادیار

Aseddighi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

79

صفاری فاطمه

کودکان

قدس

فوق تخصص

غدد اطفال

دانشیار

f.safari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

80

صفدریان فرشید

گوش حلق بینی

قدس

متخصص

گوش حلق بینی

استادیار

f.safdariyan@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

81

صمیمی رسول

داخلی

ولایت

فوق تخصص

گوارش

استادیار

rsamimi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

82

صوفی آبادی محمد

فیزیولوژی

علوم پایه

دکترای تخصصی

فیزیولوژی

دانشیار

msofiabadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

83

ضمیر سیدمحسن

روانپزشکی

22بهمن

متخصص

روانپزشکی

استادیار

mzamir@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

84

طارمیها علیرضا

کودکان

قدس

فوق تخصص

عفونی کودکان

استادیار

Al.taromiha@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

85

طرلان سعید

کودکان

قدس

فوق تخصص

جراحی کودکان

استادیار

starlan@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

86

ظفری فریبا

علوم تشریح

علوم پایه

دکترای تخصصی

علوم تشریح

استادیار

f.zafari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

87

ظفری یزدان 

داخلی

ولایت

فوق تخصص

خون و سرطان

استادیار

y.zafari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

88

عالی احسان

فارماکولوژی

علوم پایه

دکترای تخصصی

فارماکولوژی

استادیار

e.aali@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

89

عباسی مهناز

داخلی

ولایت

فوق تخصص

روماتولوژی

دانشیار

mabasi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

90 عباسی سحر عفونی ولایت متخصص رادیولوژی استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

91

عبد نیک فرجام بهاره

ایمنی شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

ایمونولوژی

استادیار

bnikfarjam@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

92

عبداله زاده سینا

جراحی

رجایی

متخصص

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

93

عسگری غنچه کریم

معارف اسلامی

نهاد رهبری

فوق لیسانس

فقه ومبانی حقوق

مربی

k.asgari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

94

علامی عباس

عفونی

بوعلی

متخصص

بیماری های عفونی

دانشیار

a_allami@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

95

علیزاده اوجور علی

بیهوشی

شهیدرجایی

متخصص

بیهوشی

استادیار

a.alizadeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

96 علیزاده مهدی کودکان قدس فوق تخصص ریه کودکان استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

97

علیزاده صفر علی

میکروب شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

استادیار

s.alizadeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

98

علمیزاده خدیجه

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

فلوشیپ زنان و زایمان

استادیار

khelmizadeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

99

غلامی  شیرازی پوراندخت

کودکان

قدس

فوق تخصص

نوزادان

استادیار

p.gholamipour@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

100

فراهانی نیک زهرا

جراحی

ولایت

متخصص

جراحی

استادیار

z.farahaninik@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

101

فتوحی قزوینی فاطمه

میکروب شناسی و ایمنی شناسی

علوم پایه

فوق لیسانس

میکروب شناسی

مربی

ffotohiqazvini@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

102

فتحی سید محمد

کودکان

قدس

فوق تخصص

آسم و آلرژی

استادیار

sm.fathi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

103

فقیهی لنگرودی
شادی

قلب و عروق

بوعلی

متخصص

فلوشیپ قلب و عروق

استادیار

sh.faghihi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

104

 فرشاد مقدم حسین

کودکان

قدس

فوق تخصص

مغز و اعصاب کودکان

استادیار

h.farshadmoghadam@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

105

فرزام سید امیر

پاتولوژی

شهیدرجایی

متخصص

پاتولوژی

استادیار

afarzam@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

106

فرزام  سیدسعید

قلب و عروق

بوعلی

فوق تخصص

جراحی قلب

استادیار

s.farzam@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

107

فرض مهدی مهدی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

ریه

استادیار

m.farzmahdi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

108

فروغی فرشاد  

میکروب شناسی و ایمنی شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

ایمونولوژی

استادیار

f.foroghi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

109

قاسم پورگلی  احمد

کودکان

قدس

فوق تخصص

قلب کودکان

استادیار

a.ghasempour@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

110

قبادی ابوالفضل

ENT

قدس

متخصص

گوش حلق بینی

استادیار

a.ghobadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

111

قدس عباس

معارف اسلامی

نهاد رهبری

فوق لیسانس

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مربی

aqods@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

112

کاظمی فرد امیرمحمد

داخلی

بوعلی

متخصص

پزشکی قانونی

دانشیار

amkazemifar@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

113

کرمی علی اکبر

ارولوژی

ولایت

متخصص

جراحی ارولوژی

استادیار

aakarami@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

114

کشاورز محمود علی

داخلی

ولایت

فوق تخصص

غدد و متابولیسم

استادیار

ma.keshavarz@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

115

کیالها حمید

بیهوشی

ولایت

متخصص

بیهوشی

دانشیار

hkayalha@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

116 گرجی رضا اعصاب بوعلی متخصص اعصاب استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

117

گودرزوند چگینی ولی الله

داخلی

ولایت

فوق تخصص

کلیه

استادیار

v.godarzvand@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

118

لالوها فاطمه

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

دانشیار

flalooha@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

119

مجابی سید هوشیار

کودکان

کوثر

فوق تخصص

نوزادان

استادیار

h.mojabi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

120

مجیدی مهناز

روانپزشکی

22 بهمن

متخصص

روانپزشکی

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

121

محمدی نوید

پزشکی اجتماعی

علوم پایه

دکترای تخصصی

پزشکی اجتماعی

دانشیار

  nvmohammadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

122

محمدی نوکنده داود

جراحی

ولایت

فوق تخصص

جراحی توراکس

استادیار

d.mohammadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

123

محمد زاده علیرضا

جراحی

ولایت

فوق تخصص

جراحی توراکس

استادیار

amohammadzadeh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

124

محمدی فائزه

انگل شناسی و قارچ شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

قارچ شناسی

استادیار

f.mohammadi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

125

مدرس نیا لیلا

داخلی

ولایت

فوق تخصص

داخلی

استادیار

l.modaresnia@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

126

مدنی پریسا سادات

داخلی

ولایت

متخصص

داخلی

استادیار

p.madani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

127

مدیریان احسان

طب اورژانس

بوعلی

متخصص

طب اورژانس

استادیار

e.modiriyan@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

128

مرات حمید

چشم

ولایت

متخصص

چشم

استادیار

hmerat@qums.ac.ir 

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

129

مژدهی پناه حسین

اعصاب

بوعلی

متخصص

مغز و اعصاب

استادیار

hmozhdehipanah@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

130

مقبلی نژاد سحر

بیوشیمی

علوم پایه

دکترای تخصصی

 ژتیک پزشکی

دانشیار

smoghbelinejad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

131

ملکی محمد رضا

کودکان

کوثر

متخصص

کودکان

استادیار

Mr.maleki@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

132

موحد فریده

زنان و زایمان

کوثر

متخصص

زنان و زایمان

دانشیار

fmovahed@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

133

موسی خانی هادی

کودکان

قدس

فوق تخصص

خون و سرطان

استادیار

h.mosakhani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

134

مولوی سیدمهران

جراحی

شهیدرجایی

متخصص

جراحی مغز و اعصاب

استادیار

mmolavi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

135

مهرام منوچهر

کودکان

قدس

متخصص

کودکان

استاد

mmahram@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

136
 

مهرتاش بهرام

داخلی

ولایت

متخصص

داخلی

استادیار

bmehrtash@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

137

مهردل رقیه

اعصاب

بوعلی

متخصص

مغز و اعصاب

استادیار

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

138

مهیار ابوالفضل

کودکان

قدس

متخصص

کودکان

استاد

amahyar@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

139

میرآخورسامانی سیمین

پاتولوژی

شهیدرجایی

متخصص

پاتولوژی

استادیار

ssamani@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

140 میرزاده منیرسادات پزشکی اجتماعی علوم پایه دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی استادیار m.mirzadeh.qums.ac.ir http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
141

میرهاشمی سیدمهدی

بیوشیمی

علوم پایه

دکترای تخصصی

بیوشیمی بالینی

دانشیار

sm.mirhashemi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

142

میراکبری سید مصطفی

داخلی

بوعلی

متخصص

پزشکی قانونی

استادیار

m.mirakbari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

143

نادری یزدان

فارماکولوژی

علوم پایه

دکترای تخصصی

 فارماکولوژی

استادیار

y.naderi@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
144

ناصح ناهید

بیهوشی

بوعلی

فوق تخصص

فلوشیپ بیهوشی قلب

استادیار

nnaseh@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

145

نامدار پیمان

طب اورژانس

بوعلی

متخصص

طب اورژانس

استادیار

p.namdar@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

146 نبوی سیده اعظم عفونی بوعلی متخصص عفونی استادیار http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
147

نجاری حمید رضا

عفونی

بوعلی

متخصص

بیماریهای عفونی

استادیار

hr.najari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

148

نجفی پور رضا

بیوشیمی

علوم پایه

دکترای تخصصی

ژنتیک پزشکی

دانشیار

r.najafipour@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

149

نصیریان ندا

پاتولوژی

ولایت

متخصص

پاتولوژی

استادیار

nnasirian@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

150

نظری محمد صدرا

جراحی

ولایت

متخصص

جراحی عمومی

استادیار

m.nazari@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

151

نعیمیان فرد شعیب

اعصاب

بوعلی

متخصص

مغزو اعصاب

استادیار

shnaeimyanfard@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

152

نوبخت محمد

کودکان

قدس

فوق تخصص

قلب کودکان

استادیار

mnobakht@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

153

نوری اکرم

داخلی

ولایت

فوق تخصص

روماتولوژی

استادیار

anori@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

154

نیکو نژاد علیرضا

عفونی

بوعلی

متخصص

بیماریهای عفونی

استادیار

al.nikonezhad@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

155

نیکخواهی فرهاد

میکروب شناسی

علوم پایه

دکترای تخصصی

باکتری شناسی

استادیار

f.nikkhahi@qums.ac.ir  

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
156

وفائی تملی مجید

کودکان

قدس

فوق تخصص

خون و سرطان

استادیار

m.vafaei@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52
157

هاشمی پور سیما

داخلی

ولایت

فوق تخصص

غدد

دانشیار

shashemipour@qums.ac.ir

http://sm.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=171b5138-c342-499f-b3ef-d5a2c9259a52

158 هاشمی سیده زهرا روان پزشکی 22 بهمن دکترای تخصصی روان پزشکی استادیار