معرفی مدیر
نام و نام خانوادگی : دکتر شهرام دارابی
 رشته تحصیلی: دکترای علوم تشریح
محل تحصیل : تربیت مدرس