معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 مدرک تحصیلی  سمت شغلی شماره تماس

پست الکترونیک

شرح وظایف

مریم کریمی فوق لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مسئول کتابخانه دانشکده پزشکی 3126 medlib@qums.ac.ir
امیر شادروح فوق دیپلم تکنسین دندانپزشکی متصدی آرشیو 3125 medlib@qums.ac.ir
زهره قربانی فوق دیپلم کتابداری کتابدار 3127 medlib@qums.ac.ir