گالری عکس
 محوطه بیرونی دانشکده پزشکی
محوطه داخلی دانشکده پزشکی
سایت دانشکده پزشکی 
کتابخانه دانشکده پزشکی
کلاس های دانشکده پزشکی
سالن ابن سینا
ساختمان علوم پایه
گروه علوم تشریح
گروه بیوشیمی و ژنتیک
گروه پزشکی اجتماعی
گروه فیزیولوژی و فیزیک پزشکی
گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی
گروه معارف اسلامی
بخش پزشکی مولکولی
بخش انگل شناسی و قارچ شناسی
بخش فارماکولوژی

بخش پاتولوژی