مسئول امور هیات علمی
نام و نام خانوادگی : دکتر مریم سلیمان نژاد
 محل تحصیل :دانشگاه علوم پزشکی ایران  
 
  رشته تحصیلی:دکترای تخصصی علوم اعصاب
 خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان
پست الکترونیک : m.soleimannejad@qums.ac.ir
 شماره تماس028-33336001-3113   :