کارشناس امور هیات علمی
نام و
نام 
خانوادگی
سمت  
رشته و مدرک تحصیلی
 
 
شماره داخلی
 
  
پست الکترونیک
 
  
شرح وظایف
 
 زهرا کاکاوند
کارشناس امور هیات علمی
دیپلم 3113