محتوای صفحه داخلی

رئیس اعضاء صورتجلسات زمان تصمیمات

دکتر سید امیر فرزام

دکتر سیامک یعقوبی معاون آموزشی دانشکده
دکتر مهناز عباسی  معاون پژوهشی دانشکده
دکتر مرضیه بیگم خضری معاون فرهنگی دانشکده 
دکتر حمید رضا نجاری مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر سید مهدی میر هاشمی مسئول تحصیلات تکمیلی علوم پایه
دکتر زهره یزدی مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده
دکتر مریم سلیمان نژاد مسئول امور هیات علمی دانشکده
خانم زهرا سادات باقی مسئول اداره آموزش
 97/2/9

 


 ماهی یکبار