هیات رئیسه دانشکده

رئیس اعضاء صورتجلسات زمان تصمیمات

دکتر سید امیر فرزام

دکتر سیامک یعقوبی معاون آموزشی دانشکده
دکتر مهناز عباسی  معاون پژوهشی دانشکده
دکتر مرضیه بیگم خضری معاون فرهنگی دانشکده 
آقای محمد هاشم کیائی معاون اداری و مالی دانشکده
دکتر سید مهدی میر هاشمی مسئول تحصیلات تکمیلی علوم پایه
دکتر زهره یزدی مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده
دکتر بابک رحمانی مسئول امور هیات علمی دانشکده
خانم زهرا سادات باقی مسئول اداره آموزش
 97/2/9

 


 ماهی یکبار