بخش امانت

شرح وظایف کارشناس کتابخانه (میز امانت و مرجع)

  1. حفظ نظم و سکوت مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع، کنترل سالن( مخزن ، مطالعه و نشریات) از نظر نور، تهویه و نظافت و سایر موارد
  2. پاسخگویی به مراجعان برای نحوه استفاده از برنامه و راهنمایی در خصوص سایر اطلاعات مورد درخواست با ارجاع به بخش مربوطه
  3. اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش
  4. استخراج لیست تاخیری و پیگیری عودت منابع(کتاب، نشریات، سی دی و...)، انجام امور بخش امانت و قفسه خوانی، تحویل کتب برگشتی و فایل نمودن آنها به ترتیب رده در قفسه مربوطه، تمدید و رزرو کتب درخواستی، وجین و قفسه خوانی، تفکیک کتب جهت صحافی و پیگیری ارسال و تحویل آن
  1. پذیرش عضو و ورود اطلاعات اعضاء در برنامه، انجام امور مربوط به تسویه حساب اعضا، تهیه گزارشهای آماری منابع کتابخانه ای
  2. همکاری با بخش سازماندهی منابع (فهرستنویسی و رده بندی منابع، مجموعه سازی )
  3. برگزاری کارگاههای سرچ و آشنایی با منابع اطلاعات پزشکی
  4. انجام امور محوله از طرف مقام مافوق

شماره تماس: 02833360903

33336001 داخلی 3127