گزارش عملکرد

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده پزشکی سال 1397-98

- خریداری 84 عنوان (146 نسخه) کتاب از نمایشگاه98 و150عنوان (366جلد)در سال 97و آماده سازی، سازماندهی و رده بندی کتب و امانت به کاربران

- برگزاری 6 کارگاه استراتژی سرچ مقاله از پایگاههای اطلاعات پزشکی جهت دانشجویان

- ایجاد پروفایل در پایگاه ارکید و گوگل اسکولارجهت هیات علمی جدید

- آموزش فهرستنویسی کتاب وپایان نامه ها و طراحی وبسایت کتابخانه به کتابدار مرکز 22بهمن، شهید رجایی و دانشکده بهداشت

- عضویت 297 نفردانشجو

- پیگیری کتب تاخیری 100 نفر از اعضا

- وجین 7198 نسخه کتاب فارسی و لاتین و مجلات

- تعداد امانت و بازگشت )تراکنش(منابع به تعداد18762 بار در طول سال 97-98

- شلف خوانی کتب و پایان نامه ها

- راهنمایی دانشجویان و اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه جهت بازیابی کتب مورد نظر و

سرچ مقالات از پایگاهها ومشاوره جهت وارد کردن رفرنسها در نرم افزار رفرنس نویسی Endnote

- پیگیری تعمیرات کتابخانه و سالن های مطالعه و سایر امورات جاری

- تسویه حساب با 700 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه

تهیه کننده : مریم کریمی   1398/05/13


 

گزارش میزان خرید منابع چاپی به تفکیک در سه ماهه اول سال 1398

سال 1398

نوع منبع

74عنوان

کتب فارسی (خرید)

12عنوان

کتب لاتین (خرید)

  گزارش تعداد پایان نامه های وارد شده در پورتال کتابخانه دانشکده پزشکی در سه ماهه اول

سال 1398

نوع منبع

21

پایان نامه هاگزارش میزان گردش امانت در سه ماهه اول سال 1398

 

سال 1398

عنوان

3725

کتابخانه دانشکده پزشکی


گزارش تعداد کارگاه های برگزار شده به تفکیک اعضای هیات علمی
دانشجویان و کارکنان در سه ماهه اول سال 1398

سال 1398

گروه هدف

1

هیات علمی

1

دانشجویان

0

کارکنان

2

جمع کل