فایل های آموزشی


با کلیک بر روی هر کدام از نام پایگاه های زیر
 فایل آموزشی چگونگی جستجوی مقالات رادریافت نمائید
عنوان پایگاهها
Clinical Key
drfattathidavari
Introducing_OvidSP.pdf
EndNote
endnotex5
 internet1390
medicalliteraturesearch1390
MedlinePlus
NewProquest
pubmedAdv
 PubMedbasic
SCOPUS new
ScienceDDirect
SDFarsi
 springerlink
uptodate
vancouver11
WebPlus+Hub+Scirus
website_evaluation
 openaccessnew
Primal Pictures 


کتابخانه مجازی، فهرستنویسی پایان نامه ها، آموزش پایگاههای اطلاعاتی  توسط سرکار خانم کریمی مسئول کتابخانه و کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی انجام میشود.