تماس با ما

 

شماره تلفن های کتابخانه جهت تمدید تلفنی کتب:    33336001-داخلی 3127

      medlib@qums.ac.ir


 

   آدرس پستی: استان قزوین- شهرقزوین- میدان دروازه رشت- بلوار شهید باهنر-جنب   دادگستری- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دانشکده پزشکی شهید بابایی - واحد کتابخانه

کدپستی: 3419759811

فکس:33324970-028