تماس با ما
قزوین -بلوار باهنر-دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم
تلفن تماس :( 6 -3336001)-داخلی3113 
 کد پستی:
فاکس:
پست الکترونیک :