کارشناسان مقاطع
*
 
 نام و نام
خانوادگی
 
سمت
 
  
رشته و مدرک تحصیلی
 
 
شماره داخلی

 
  
پست الکترونیک
 
  
شرح وظایف
 
خانم معصومه جلیلوند  
کارشناس مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی
 
علوم آزمایشگاهی-لیسانس 3109 qmse@qums.ac.ir
خانم وحدت خمسه  
کارشناس مقطع کارورزی و فارغ التحصیلان
 
مدیریت برنامه ریزی تحصیلی
-لیسانس
3112 qmse@qums.ac.ir
خانم ابراهیمی کارشناس مقطع کارآموزی و امور مربوط به حضور و غیاب بهداشت حرفه ای - لیسانس 3108 qmse@qums.ac.ir