نام و نام خانوادگی: دکتر نوید محمدی
محل تحصیل :
فلوشیپ: دانشگاه اتاوا، کانادا
تخصص: دانشگاه علوم پزشکی تهران
پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تحصیلی:
 فلوشیپ: Simulation and Medical Education (شبیه سازی و آموزش پزشکی)
تخصص: پزشکی اجتماعی
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
خلاصه فعالیتهای پژوهشی در سامانه پژوهان

پست الکترونیک:   nvmohammadi@qums.ac.ir  
 
ساعات ملاقات با دانشجویان: سه شنبه ها 12-10  
شماره مستقیم تماس با دفتر ریاست: 028-33330534
پست الکترونیک دفترریاست:  
Qmsd@qums.ac.ir 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم انتهای راهرو سمت راست

  http://www.qums.ac.ir/Portal/Home
    http://sm.qums.ac.ir/Portal/Home