آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پزشکی
کد پستی : 59811-34197

تلفن : (5-33336001) (28) (98+)

پست الکترونیک :
medicine@qums.ac.ir

فاکس: (33324970)(28) (98+)