نام و نام خانوادگی : دکتر سیامک یعقوبی
 
محل تحصیل:

 فلوشیپ: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  تخصص: دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی قزوین
    

  رشته تحصیلی:فوق تخصص مراقبتهای ویژه

 خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 
 پست الکترونیک :   Drsiamakyaghoubi@gmail.com
                                                 
 
 شماره تماس028-33239250   :

شرح وظایف