محتوای صفحه داخلی
*

نام و نام خانوادگی

رشته و مدرک تحصیلی

شماره تلفن داخلی

پست الکترونیک

شرح وظایف

خانم فریبا درخشان 

کارشناس ارشد
آموزش پزشکی عمومی

3110

Med-edo@qums.ac.ir  

خانم فاطمه صفدری 

کارشناس

3110

Med-edo@qums.ac.ir