کارگاههای کتابخانه

98/02/17   کارگاه آموزشی  END NOTE           


کارگاههای آموزشی کتابخانه

  • معرفی سامانه منبع یاب و سامانه نوپا
  • معرفی پایگاه های اطلاعات پزشکی و استراتژی جستجوی مقاله از پایگاه ها
  • نرم افزار مدیریت استنادات پژوهشی (اندنوت)

پنجشنبه های هر هفته ساعت 11-9 در محل سایت برگزار میشود. حداقل افراد شرکت کننده برای دانشجویان 10 نفر و جهت هیئت محترم علمی 5 نفرمی باشد. جهت ثبت نام از یک هفته قبل با مسئول کتابخانه سرکارخانم کریمی هماهنگی فرمایید.

لیست کارگاه های برگزار شده