معرفی معاون اداری مالی

 
نام و نام خانوادگی :
 دکتر سید امیر فرزام
محل تحصیل :   دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  رشته تحصیلی: متخصص پاتوبیولوژی
 
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
      شرح وظایف

پست الکترونیک معاون اداری مالی afarzam@qums.ac.ir  

شماره تماس:  33336001-3103 
پست الکترونیک دفتر معاونت: Qmsa@qums.ac.ir
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم  راهرو سمت چپ