نام و نام خانوادگی :
آقای دکتر سید امیر فرزام

 
 محل تحصیل :

  رشته تحصیلی:

 
خلاصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی


 پست الکترونیک معاون اداری مالی Dr.Farzamlab@gmail.com 
 
 
 شماره تماس:  33336001-3103 

 پست الکترونیک دفتر معاونت: Qmsa@qums.ac.ir

 نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم  راهرو سمت چپ