* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
غلامحسن احمدی مسئول دبیرخانه دیپلم 3118

medicine@qums.ac.ir

اکبر طباخ قزوینی دیپلم 3118

medicine@qums.ac.ir