* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
بهروز خداوردی مسئول کارگزینی کارشناسی 3122

Qmsa@qums.ac.ir