کارگزینی

* نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف
بهروز خداوردی مسئول کارگزینی کارشناسی 3122

Qmsa@qums.ac.ir

مریم رحمانی کارشناس کرگزینی کارشناسی ارشد-میکروبیولوژی 3103 Qmsa@qums.ac.ir