نام و نام خانوادگی سمت رشته و مدرک تحصیلی شماره داخلی پست الکترونیک شرح وظایف

 خانم عذرا نیارند

مسئول بایگانی دیپلم 3119

medicine@qums.ac.ir