نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه جباری
  رشته تحصیل دیپلم:
 شماره تماس33336001-3100    
 پست الکترونیک دفتر ریاست: Qmsd@qums.ac.ir 

 
شرح وظایف

 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه اول انتهای راهرو سمت راست