نام و نام خانوادگی : آقای ابوالفضل فرهمند مهر
  رشته تحصیلدیپلم:
    

 پست الکترونیک  :
 

 شماره تماس33336001-3149    
 پست الکترونیک روابط عمومی:medicine_pr@qums.ac.ir

 
شرح وظایف

 
نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه همکف- سمت راست