نام و نام خانوادگی دکتر مهناز عباسی              
     
رشته تحصیلی: فوق تخصص روماتولوژی

محل تحصیل : علوم پزشکی مشهد

خلاصه فعالیت های آموزشی- پژوهشی(cv)

پست الکترونیک معاون پژوهشی: 
mabasi@qums.ac.ir
   
شماره تماس:   33239252

پست الکترونیک دفتر معاونت پژوهشی:  Qmsr@qums.ac.ir  

نشانی:مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین -
دانشکده پزشکی شهید بابایی-طبقه دوم اتاق شماره201